Mentorprogram

A BME Tolmács- és Fordítóképző Központ (TFK) és a Professzionális Fordításszolgáltatók Egyesülete (Proford) sikeresen elindította mentorprogramját, amely segítségével a hallgatók jobban megismerik a piacon dolgozó mentoruk által a fordítói és tolmács szakmát, még mielőtt a munkaerőpiacra kerülnek.

A PROGRAM CÉLJAI 

 1. Minőségi és tudatos utánpótlás-nevelés.
 2. Tudásmegosztás.
 3. Aktív együttműködés és dialógus a piaci szereplők között (szakmai összefogás a közös célok mentén).
 4. A frissen végzettek szakmai fejlődésének támogatása, piacra bevezetése, a fordítói- és tolmácsszakma iránti elkötelezettségük növelése, tehetségek felfedezése.

 

A PROGRAM ÜTEMTERVE 

A mentori program egy rövid, előkészítő időszakot követően 2017. januárjában indul. Az első két hónapban a hallgatók saját szervezésük szerint, a mentorral egyeztetve osztják be idejüket, márciustól kezdve pedig a kontaktórák újraindulását követően iskolai feladataikkal összhangban folytatják a programban való részvételt. A program májusban ér véget, a hallgatók ezt követően államvizsgáznak.

A program két lépcsőből áll:

 1. A BME fordító- és tolmácsképzéseiben részt vevő hallgatókat szabadúszó fordítók/tolmácsok, vagy irodai belső fordítók/tolmácsok/PM-ek (mentorok) mentorálják azáltal, hogy betekintést nyújtanak számukra saját fordítási munkáikba és tolmácsmegbízásaikba.
 2. A hallgatók civilszervezetek által meghirdetett önkéntes (ingyenes) alapú éles megbízásokat vállalnak el, a mentorok pedig gyakorlati tanácsokkal támogatják szakmai fejlődésüket.

 

A PROGRAM LEÍRÁSA 

A mentor általános feladatai

A mentor az általa képviselt szervezet kultúrájának jó ismerője és őrzője: közvetíti az értékeket, elmeséli a kulcsfontosságú történeteket, beavat a szokásokba, bemutatja a munkatársak szerepét/szerepeit, szabadúszó mentor esetén betekintést enged a piaci folyamatokba. Vállalja a hallgató szakmai mentorálását, és a megbízóval való egyeztetést a fordítandó szöveg vagy a tolmácsolandó esemény keretében elhangzó információk bizalmassága körüli esetleges kételyek eloszlatása kapcsán. Vállalja az előkészítő és tapasztalatösszegző esetmegbeszélések levezénylését az adott mentorált hallgatóval. Kapcsolatot tart a képzőintézménnyel. Segíti a mentoráltját a hallgatói portfólió összeállításában.

 

A mentor konkrét  feladatai, amennyiben a mentorált tolmácsképzős hallgató:

A tolmácsolás területén ez előkészítő megbeszéléseket (betekintés a tolmácsmegbízásra való felkészülési folyamatba), az adott tolmácsolási eseményen való részvételt (hospitálás, tolmácsmegfigyelés) és az azt követő, tapasztalatok összegzését célzó esetmegbeszéléseket, egyfajta shadowingot takarja (a hospitálás természetesen csak azon eseményeken valósulhat meg, amelyek esetében a megrendelő is hozzájárul a mentorált hallgató jelenlétéhez).

Második lépcsőként a mentorált hallgatók éles megbízásokat vállalnak civilszervezetek által önkéntes munka keretében meghirdetett megbízások formájában, mely tolmácsolási eseményeket szintén előkészítő megbeszélések előznek meg, és tapasztalatösszegző esetmegbeszélések követnek a mentor aktív jelenlétében és szakmai támogatásával.

 

A mentor konkrét feladatai, amennyiben a mentorált fordítóképzős hallgató:

A fordítás területén közös munkáról, a hallgatók az adott fordítási munkafolyamatba megfigyelőkként történő bevonásáról van szó, egyfajta shadowingról (a megrendelő irányában ismét rendezendő kérdés a fordítandó dokumentumok bizalmas mivolta). A tanulási folyamatot szintén előkészítő és összegző megbeszélések támogatják.

Ezt követően második lépcsőként a mentori program keretében megvalósult/mentor által segített tanulás éles fordítások kiadásán keresztül folytatódik (civilszervezetek önkéntes fordítási munkái alapján, pl. Fordítók Határok Nélkül), mely folyamatban a mentor segítőként, illetve szakmailag és technológiailag támogatja a hallgató munkáját.

A mentorált hallgató feladatai:

A hallgató feladata a mentorral és az egyetemmel való közös munka és kapcsolattartás, konzultációkon való részvétel, illetve a második fázisban éles fordítás szerzése civil szervezetektől önkéntes munka keretében. A hallgató feladata továbbá saját szakmai portfóliójának összeállítása.

A mentorált hallgató feladata továbbá a megbízások részletes dokumentálása: feladatnapló önértékeléssel, portfólió.

 

A képzőintézmény feladatai:

A mentori rendszer beépített eleme a hallgató rendszeres (heti rendszerességű) konzultációja a képzőintézménnyel,

A képzőintézmény ezen kívül metodológiai támogatást nyújt a mentoroknak.

 

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ ELEMEK

Konzultációk gyakorisága

 • hetente 90 perc a mentorral, de a gyakoriságot a mentor határozza meg
 • hetente 90 perc csoportos konzultáció a képzőintézménnyel

 

Mentori konzultációk formája és helye

A mentor határozza meg (részben személyes találkozás, részben skype-on történő, részben email-en történő egyeztetés a mentorálttal).

 

Portfólió

A hallgató portfóliót készít a mentorálás keretében folytatott tevékenységéről, ennek tartalma:

 • feladatnapló
 • hallgató önértékelése
 • mentori és megbízói értékelések
 • esetleges javaslatok a jövőre nézve

Beszámoló

A hallgató beszámolót ír a mentori programban szerzett tapasztalatairól.

 

Értékelés: négyoldalú értékelés (metodológiai értékelés és folyamatértékelés)

A pilot lezárultával a

 1. mentor
 2. hallgató
 3. képzőintézmény
 4. éles megbízás esetén megbízó (ha lehetséges, visszajelzés kérése).

A program a fent említett célok megvalósulásán kívül megoldást kínálhat az alábbiakra:

 • a hallgatók már tanulmányaik során megismerkednek a piaci értékekkel és a piacon elvárt szakmaiság alapfeltételeivel
 • egyetem kínálata és piac/hallgatók elvárása közelebb kerülnek egymáshoz, szakmánk gyakorlati aspektusaiban képzett hallgatók lépnek ki a piacra (+ gyakorlatorientált képzési tartalmak)
 • a mentorok szakmai tapasztalata tovább él az elkövetkezendő generációkban
 • a fordítások és tolmácsolások értékelése is gyakorlatorientálttá válik
 • a legfontosabb azonban, hogy a jelenlegi egyenlőtlen status quo fényében tapasztalataink átadásával esélyt adunk a kezdő fordítóknak és tolmácsoknak, azaz a jövő szakembereinek szakmai pályafutásuk megkezdésére.