Nemzetközi két idegennyelvű szakfordító szak

A szak leírása

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1997-ban a franciaországi Université Marc Bloch Egyetemmel (ma Université de Strasbourg) közösen Magyarországon először indított olyan szakfordítóképzést, melyen a hallgatók magyar és két idegen nyelv kombinációjában tanulhattak. E képzés magyarországi akkreditációja után a 2009/2010-es tanévtől kezdve nyerte el mai formáját Nemzetközi két idegennyelvű szakfordító képzés néven.

Választható nyelvkombinációk: magyar valamint az alábbiak közül két idegen nyelv: angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz

A tanulmányok sikeres lezárása esetén a hallgatók a nyelvkombinációban szereplő nyelvekből a felvétel alapjául szolgáló oklevélnek megfelelő szakirányú nemzetközi két idegennyelvű szakfordító szakképzettséget szereznek. Az oklevél a rendeletileg fordítói szakvizsgához kötött munkakörök betöltésére jogosít.
A képzés felépítése lehetővé teszi, hogy bármely egyetem vagy főiskola végzett hallgatója képzettségének megfelelő szakirányú szakfordító-képesítést szerezzen, mivel diplomafordításait végzettségének megfelelő szakterületről készíti.

Volt hallgatóink közül többen hivatásos fordítóként dolgoznak, de a tapasztalatok szerint a szakon szerzett fordítói, nyelvi, kommunikációs, kulturális ismereteket és nemzetközi tapasztalatokat eddigi pályájukon azok is jól tudják hasznosítani, akik diplomájuk megszerzése után nem főfoglalkozású fordító munkakörben helyezkedtek el.


Az oktatás formája

 • nappali képzés;
 • 5-15 fős kis csoportokban;
 • az idegen nyelvi órákon
 • 2 féléven keresztül;
 • félévenként 13, illetve 14 tantárgy (ebből 3-4 vizsgaköteles);
 • heti 30, illetve 26 órarendi órában (látogatásuk kötelező); amelyek otthoni felkészülést is kívánnak a hallgatóktól.
 • a képzés része a négy hetes szakmai gyakorlat

Szakképesítés

A képzési idő során a hallgatók felkért szakmai konzulens irányításával diplomafordításokat készítenek, és az abszolutórium megszerzése után bizottság előtt megvédik. Tanulmányaik sikeres lezárása esetén az adott nyelvekből a felvétel alapjául szolgáló oklevelüknek megfelelő szakfordító-képesítést szereznek. Jelen képzésben szerzett szakfordítói oklevél nem másoddiploma, a rendeletileg fordítói szakvizsgához kötött munkakörök betöltésére jogosít.


Költségek

A képzés költségtérítéses: a 2016/17-es tanévre 300.000 Ft/félév

A BME diplomával beiratkozó hallgatók számára az első félév költségtérítéséből 10 % kedvezményt adunk, azaz a Nemzetközi két idegennyelvű szakfordító képzés első féléves költségtérítése a BME diplomával beiratkozóknak 270 000 Ft, a második félév 300 000 Ft.


A Nemzetközi két idegennyelvű szakfordító szak tanterve

A képzés során nyelvi, fordítási, tolmácsolási és kiegészítő ismeretek oktatása folyik.
A nyelvi tantárgycsoport keretében a hallgatók beszédtechnikai ismereteket sajátítanak el, illetve a magyar mint anyanyelv helyes használatának fordításközpontú ismereteit mélyítik el. A kommunikációs technikák tantárgyak órái a nyelvkombináció nyelveinek megfelelően fejlesztik a hallgatók általános kommunikációs kultúráját, interkulturális és interperszonális kompetenciáit.

A fordítási tantárgycsoportban a hallgatók fokozatosan jutnak el az általános jellegű szövegek fordításától a szakmai jellegű szövegek fordításáig. Megismerkednek a fordítás elméletével, alapelveivel, különböző technikáival és az uniós intézményekben használt fordítóprogram, a TRADOS kezelésével és kialakítják a releváns kompetenciákat.

A tolmácsolási tantárgycsoport keretében a hallgatók megismerkednek a tolmácsolás és fordítás közötti különbségekkel és a tolmácsolás különböző típusaival, technikáival, a jegyzeteléstechnikával a választott nyelvkombináció nyelvein belül.
A kiegészítő ismeretek révén a hallgatók a fordítói munkához nélkülözhetetlen uniós gazdasági és jogi ismereteket sajátítanak el. A Speciális technikák tantárgy keretében adott szakterületek terminológiájával ismerkednek meg. A hallgatók megtanulják, miként sajátíthatják el egy szakterület alapvető ismereteit viszonylag rövid idő alatt.

A 4 hetes szakmai gyakorlat során a fogadó intézmények valós fordítási feladatokkal bízzák meg a hallgatókat. Így lehetőségük nyílik megismerkedni a fordítói munka szakmai részével.

Tantárgy Szemeszter Kredit-pont
1. 2.
Beszédtechnika 1/1/0/f/2 2
Magyar mint anyanyelv 1/1/0/f/1 1
Kommunikációs technikák I. 0/2/0/f/2 2
Kommunikációs technikák II. 0/2/0/f/2 2
Fordítás i.ny.-m. I.. 1/3/0/f/4 1/3/0/f/4 8
Fordítás m.- i.ny. I. 0/2/0/f/2 0/2/0/f/2 4
Fordítás i.ny. – m. II. 1/3/0/f/4 1/3/0/f/4 8
Fordítás m. – i.ny. II. 0/2/0/f/2 0/2/0/f/2 4
Fordítástörténet 2/0/0/v/1 1
Terminológia 1/1/0/v/2 1/1/0/v/2 4
Bevezetés a tolmácsolásba 1/1/0/v/2 2
Tárgyalástolmácsolás I. 0/2/0/f/2 2
Tárgyalástolmácsolás II. 0/2/0/f/2 2
Konszekutív tolmácsolás I. 0/2/0/f/2 2
Konszekutív tolmácsolás II. 0/2/0/f/2 2
Speciális technikák 1/1/0/v/2 1/1/0/v/1 3
Gazdasági ismeretek 2/0/0/v/2 2
Jogi ismeretek 2/0/0/v/1 1
Szakmai gyakorlat I. 5/15/0/a/2 2
Szakmai gyakorlat II. 5/15/0/a/2 2
Diplomafordítások 0/0/0/a/4 4
Összes kreditpont 30 ó /30 26 ó /30 60

Megjegyzés: A záróvizsga a két nyelvből írandó zárthelyi dolgozatokból és a diplomafordítások megvédéséből áll.
Jelmagyarázat: I. = első idegen nyelv; II. = második idegen nyelv, K= kötelező; f = félévközi jegy, v = vizsga, a = aláírás


A Nemzetközi két idegennyelvű szakfordító szak gondozói

A Tolmács- és Fordítóképző Központ vezetője: Dr. Szabó Csilla egyetemi docens
A szak koordinátora: Ruzsbatzky Zsuzsa

Az egyes tárgyakat az Idegen Nyelvi Központ és a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar nagy szakmai tapasztalattal rendelkező oktatói, anyanyelvi lektorok és szakterületüket kiemelkedően képviselő meghívott előadók tanítják.

A technikai hátteret (nyelvi laboratóriumok, könyvtár, video- és tolmácsberendezés) ugyancsak az Idegen Nyelvi Központ biztosítja.


Jelentkezés és ügyintézés

Végh Katalin tanulmányi előadó
BME GTK Idegen Nyelvi Központ

1111 Budapest, Egry József u. 1., E. épület IX. emelet 11.
Tel: (1) 463-4091 Fax: (1) 463-3121
E-mail:  vegh@tfk.bme.hu


Jelentkezési feltételek

 • hagyományos képzésben szerzett egyetemi vagy főiskolai oklevél, illetve legalább alap (bachelor) diploma (a külföldön szerzett diploma esetén, a Magyarországon honosított diplomát tudjuk csak elfogadni, szakképzettség és végzettségi szint megjelölésével);
 • a két választott idegen nyelvből legalább felsőfokú állami nyelvvizsga vagy ennek megfelelő szintű idegennyelv-tudás. (nyelvvizsga-bizonyítvány nem kötelező, de megléte sem mentesít a felvételi vizsga alól.);
 • megfelelő szintű magyar nyelvhasználati ismeretek.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a diploma bemutatása legkésőbb a beiratkozáskor szükséges.

Az aktuális felvételi hirdetményt a BME GTK Idegen Nyelvi Központja minden év március elején teszi közzé.


Tájékoztató a felvételi anyagáról

Írásbeli: időtartama: 4 óra (szótár nem használható)

 • mindkét idegen nyelvből 1-1 általános témakörű, azonos témájú újságcikk alapján egy magyar nyelvű tömörítés készítése
 • mindkét idegen nyelven 1-1 irányított fogalmazás írása, 2 különböző témában, a választott nyelvkombinációnak megfelelően

Szóbeli: időtartama nyelvenként: 15-20 perc.